Międzynarodowe prawo jazdy – kiedy warto?

Międzynarodowe prawo jazdy to nic innego jak tłumaczenie naszego zwykłego prawa jazdy. Oczywiście tłumaczenie urzędowo poświadczone, dlatego może uchodzić za dokument w wielu częściach świata. Potrzebujemy go do wjazdu do krajów, które nie podpisały Konwencji Genewskiej O Ruchu Drogowym z 1949 roku. Jest to dokument uniwersalny, który powinien być honorowany na całym świecie.

W obrębie Unii Europejskiej obywatel kraju członkowskiego może posługiwać się prawem jazdy wydanym w kraju pochodzenia (lub w każdym innym państwie członkowskim). Stąd nie ma potrzeby uzyskiwania międzynarodowego prawa jazdy w przypadku poruszania się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej (ale też m.in. w Szwajcarii i innych państwach Europy Zachodniej, nienależących do struktur UE).

Czy muszę zdawać dodatkowy test?

Nie musimy zdawać dodatkowych egzaminów. Otrzymujemy je zgodnie z naszymi uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jednak są pewne wyjątki. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wydawane na uprawnienia kategorii: A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E, i T.

Jak wyrobić sobie międzynarodowe prawo jazdy?

Wniosek o wydanie dokumentu składamy w starostwie powiatowym (zwykle w wydziale komunikacji) lub uprawnionej jednostce administracyjnej wraz z:

  • jedną fotografią o wym. 3,5 x 4,5 cm(w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
  • kserokopią prawa jazdy,
  • do wglądu oryginał ważnego krajowego prawa jazdy,
  • dowodem tożsamości,
  • dowodem uiszczenia opłaty komunikacyjnej (bez niego nie otrzymamy dokumentu).

Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy pobierana jest opłata komunikacyjna pokrywająca koszt dokumentu – 30 zł. Dokument otrzymujemy w czasie 7 dni. Jest on ważny przez okres 3 lat od daty wydania, ale nie dłużej niż nasze krajowe prawo jazdy (jeśli mamy je wystawione na określony czas).

Wybierając się w podróż do państwa, gdzie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, nie można zapomnieć zabrać ze sobą również zwykłego prawka. Międzynarodowe prawo jazdy jest tylko tłumaczeniem i zachowuje ważność w połączeniu ze stosownym dokumentem.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późniejszymi zmianami;
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Dz.U.Nr 24, poz. 215 z późniejszymi zmianami;
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – Dz.U.Nr 89, poz. 855 z późniejszymi zmianami;
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej – Dz.U.Nr 286, poz. 2883.

Prawo jazdy w USA

Kwestia prawa jazdy w USA jest dość skomplikowana, głównie z uwagi na to, że każdy stan posiada odrębne prawo regulujące ruch drogowy i wszelkie aspekty z nim związane. W efekcie przekraczając granice każdego z 50 stanów na polskim (europejskim) prawie jazdy trzeba zgłębiać meandry tutejszego ustawodawstwa. Dlatego lepiej zawczasu wyposażyć się w jego międzynarodowy odpowiednik.

Na terenie większości kraju poruszanie się na naszym zwyczajnym prawku dozwolone jest przez pierwszy miesiąc (policjant zażąda od nas również paszportu), następnie do trzech miesięcy możemy jeździć na międzynarodowym prawie jazdy, a w przypadku dłuższego pobytu niezbędne jest wyrobienie tutejszego prawka w jednym ze stanowych DMV (Department of Motor Vehicles) Takie wymogi stawiane są np. w Illinois, z kolei w stanie Nowy Jork wystarczy międzynarodowe prawko. Najbardziej liberalne prawo panuje – jakże by inaczej – w Kalifornii, gdzie nie potrzeba wyrabiać żadnego dodatkowego dokumentu. Inną możliwością jest ubieganie się o amerykańskie tymczasowe prawo jazdy (Temporary Visitor Driver’s License, wskrócie TVDL) dla osób niezamieszkujących w USA.

Trzeba pamiętać o tym, aby w międzynarodowe prawo jazdy zaopatrzyć się jeszcze przed wyjazdem do Ameryki. Choć na terenie USA działają liczne firmy zapewniające tłumaczenie tego typu dokumentów, władze stanowe nie honorują takich praw jazdy. Z usług agencji korzystają zazwyczaj nielegalni imigranci, którzy nie mogą ubiegać się o wydanie oficjalnego prawa jazdy. Bardzo często dla takich ludzi jest to jedyny dokument poświadczający ich tożsamość na nowej drodze życia, który choć nie jest honorowany przez władze, może przekonać właściciela motelu do wynajęcia pokoju czy sklepikarkę do sprzedaży paczki papierosów.

Nielegalne międzynarodowe prawo jazdy bywa również wykorzystywane przez legalnych imigrantów, jako swego rodzaju „immunitet” (skojarzenia z posłem Wójcikiem jak najbardziej na miejscu). Kiedy już popadną w konflikt z prawem, legitymując się międzynarodowym prawkiem, unikają ryzyka utraty jego amerykańskiego odpowiednika. Oczywiście warunkiem powodzenia takiego wybiegu jest niekumaty policjant, który nie zażąda prawdziwego prawa jazdy i zadowoli się nabiciem punktów karnych na nieoficjalny dokument. Nic dziwnego, że proceder ten jest potępiany przez władze i policja coraz rzadziej daje się nabierać na podobne sztuczki. Więcej informacji o prawie jazdy w USA można znaleźć na specjalnej rządowej stronie.